Sárkányok
Sárkányok
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Sárkányleírások
 
Sárkányfajok
 
Történetek, legendák
 
Egyéb misztikus lények
 
Szavazás
Egy szokásos, dögunalmas kérdés: Neked hogy tetszik a portál?:)

Fantörpikus! (Király)
Nagyon jó
Jeles
Hátizé...
Rossz
Főőőrteeelmeees!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Unikornis

EGYSZARVÚ

(qilin)

 Az egyszarvú az ókori mitológia csodálatos állata. Neve magyarázatát a qi "hím egyszarvú" és a lin "nőstény egyszarvú" szavak összevonásából magyarázzák.

Az egyszarvút különféleképpen írják le, de amiben megegyeznek, hogy az egyszarvú egyes részeit különböző állatok testrészeihez hasonlítják: az egyszarvú teste, mint a szarvasé, csak kisebb, nyaka, mint a farkasé, farka bikáé, egy szarva van, amely puha sapkában (ti. ránőtt húsban) végződik, patája lóé, szőre tarka (más változatok szerint vörösesbarna). A források fehér és zöld egyszarvút is emlegetnek. Járás közben nem tapossa el a füvet és a bogarakat, élő füvet nem fogyaszt, kizárólag csodálatos növényekkel táplálkozik. Egyes elképzelések szerint még repülni is tud, és úgy jár a vízen, mintha földön lépkedne. A legrégibb szövegekben a szarvasok vezéreként tűnik fel, de mindenképpen ő az állatok feje (a madaraké a főnix). Megkülönböztető jegye a szarva, amely tompa, így nem tud ártani vele.

Az ókori szerzők a ren (emberségesség) morális-etikai kategóriájának megtestesüléseként fogták fel az egyszarvút. Az egyszarvú egyszarvúságához kapcsolódó szimbolikát különféleképpen értelmezik: az egyik változat szerint az ország egységének jelképe, a másik szerint az uralkodó egyeduralmáé. A taoista legendákban a Xiwangmu kíséretébe tartozó halhatatlanok járnak fehér egyszarvún. A régi időkben sok legenda szólt az egyszarvú megjelenéséről vagy elfogásáról, mindkettő az ideális, bölcs és humánus kormányzás kedvező előjelének számított.

A hagyomány szerint az egyszarvú több évszázad alatt csak egyszer jelenik meg, egy legenda szerint Konfuciusz születése előtt is megjelent a világban. Kultusza ezért bölcs és erényes emberek születésébe vetett hithez kapcsolódott. A népi hiedelemben az egyszarvú megjelenését fiúgyermek születésével hozták kapcsolatba. Épp ezért hagyományos képi ábrázolásán, a jókívánságokat közlő nyomatokon, színes papírkivágásokon az égből alászálló egyszarvú csecsemőt hordoz.

Alakja bizarrmódon összefügg a zsiráffal, ennek magyarázata, hogy a Ming-dinasztia idején az Afrika keleti partjáig eljutott tengeri expedíció ajándékba kapott zsiráffal tért vissza, amit az udvari tudósok egyértelműen az egyszarvúval azonosítottak és a Ming-ház virágzásának és a bölcs császár uralkodásának igazolásának vették. A Hamvazószerda a bizonytalan bizonyosság verse. A köztes állapoté. Bárhonnan is kezdjük el felfejteni a szálakat, mindig valami közé jutunk.

Néha egy felszíni, néha egy mélystruktúrális mozgás taszít vissza a bizonyosság alázatos és megtisztult állapotából a bizonytalanságba, a dacba és a kísértésbe.

A bizonytalan bizonyosság érzetét kelti az egész versen áthúzódó képi világ, melyen belül vagy egy ősi ellentétpár, a kert és a sivatag játszik egymásba, vagy a kép maga sugallja a köztességet, mint a harmadik rész lépcső-képe. A lépcső a valamitől valami felé, fel vagy le haladás szimbóluma, melyet a vers minden értelmezője a Purgatórium hegyével hoz összefüggésbe. A Purgatórium a keresztény mitológiában a Pokol és a Paradicsom közötti átmenet, a szenvedés általi megtisztulás helye. A vers címe is a purgatóriumi állapotra utal: Hamvazószerda a keresztény naptár szerint, a Húsvét előtti Nagyböjt kezdőpontja. A negyven napos várakozás ideje ez, a hívő a böjt aszkézis felé mutató szabályait betartva, testében és lelkében is felkészül Krisztus feltámadásának ünnepére. A Hamvazószerda elnevezés onnan származik, hogy a középkorban hagyományosan ekkor kezdődött a nyilvános bűnösök vezeklése. A vezeklés során bűnbánó zsoltárokat énekeltek, bűnbocsánatért könyörögtek, miközben a püspök vagy ők maguk a megbánás jeleként, hamut szórtak a fejükre. A negyvennapos bűnbánat a hagyományban a purgatóriumi állapotot szimbolizálja, mely a szertartásrend forgatókönyve szerint Nagycsütörtökön ér véget, mikor az egyház nyilvánosan megbocsát, és kegyelmébe fogadja a megtévedteket. A bizonytalanságot és a bizonyosságot egyaránt erősítő szerepe van a versben az intertextualitásnak is. A romantikus eredetiség-mítosszal szemben, Eliot inkább a középkori irodalmi hagyományból eleveníti fel az idézetes írásmódot. A kiragadott idézetek, a kontextusuktól megfosztott szövegrészek az új szövegkörnyezetben különösen kezdenek el viselkedni. Az új szövegbe kopírozva jelentéseik egy végtelenített reflexióban tükrözik vissza egymást, s mikor szöveg lép diskurzusba szöveggel, beindul a szimulációs folyamat, "ahol eredetük és céljuk, úgymond összeütközik és neutralizálódik."(Baudrillard) A kanonikus szövegekből kiszakított részletek, mint az eltépett szőttes szálai, szétbomlanak és így jelentések sokaságai szabadulnak el. Különösen izgalmas ez a folyamat abban az esetben, amikor egy ismert szövegrészt idézve a szerző, az intertextualizált szövegen belül megváltoztat valamely momentumot. A Hamvazószerda első részében Shakespeare XXIX. Szonettjének hetedik sora található: "Desiring this man's art and that man's scope", Eliot az art szót gift-tel helyettesíti: "Desiring this man's gift and that man's scope". Lois A. Cuddy szerint ez az idézeten belűli változtatás hordozza a vers megfejtésének egyik lehetséges kulcsát: "In the classical-Dantean tradition, which informs Eliot's canon, to be a poet is to be granted a gift from God (or the gods), and the man who ignores or perverts this ability is relegated to the darkest depths of the Underworld. This was the error of Dante's Ulysses … According to Dante, Ulysses used his poetic tongue and prodigious intellect to mislead his followers into searching for experience and knowledge of the world instead of spiritual truth."

Ártatlanság és szexualitás elválaszthatatlanul vegyül alakjában. Az unikornis motívum mellett, a vers negyedik részében újra feltűnik a második rész egyik hangsúlyos motívuma: a hölgy, aki mint szűz, az egyszarvú mítosz egyik alapszereplője. A szűz - hölgy -Mária - nővér - anya motívumsor behálózza az egész Hamvazószerdát, de leghangsúlyosabban talán a második részben van jelen. A Szűz ölén "Mert vagyok az első és utolsó. Vagyok a tisztelt s a gyűlölt. Vagyok a parázna és a szent asszony. /Nag Hammadi-i töredék, 6,2/ A vers második részének képvilágában az apokaliptikus képiség és az ártatlanság analógiájának képvilága játszik egymásba. Apokaliptikus képiségen Northrop Frye nyomán a totális metafora világát értem, avagy a vallás Mennyországának világát. A Lady of Silences /Némaságok Hölgye/ megfeleltethető Szűz Máriának és megfeleltethető a Rózsának is, mely virág hagyományosan az apokaliptikus képiség egyik szimbóluma. Létezhet azonban másik olvasat is az ártatlanság analógiájának képvilágában. Melynek létjogosultságát alátámasztja L. A. Cuddy megjegyzése is, melyszerint a Lady of Silences, inkább a Vita Nuova Beatricéjéhez hasonlatos, semmint az Isteni Színjáték Beatricéjéhez. Inkább halandó, mint isteni lény, de azért nem is csak hús-vér nő az, aki "Mária színét viselte, a kéket és fehéret S köznapi dolgokról beszélgetett", az alak vibrál az isteni és a profán között, a szublimált és az érzéki erotika között. Ahogy az egyszarvú, ez a figura is kettős lényegű. A Hamvazószerda II. részének állóképszerű nyitójelenete nagyon hasonlít az unikornis mítosz zárójelenetére. A Physiologusban, a középkori bestiáriumok ősében a következő olvasható az egyszarvúról: az "egyetlen olyan állat, amely meg meri támadni az elefántot, és olyan éles a lába karma, hogy ama állat hasát egyetlen mozdulattal felhasítja". Ezt a félelmetes szörnyeteget a vadászok képtelenek elfogni: "Szépen felékesített, tiszta szüzet állítanak az útjába. Az állat erre a szűz ölébe ugrik, akinek hatalma van fölötte. Az egyszarvú követi őt egészen a király kastélyáig." A vadászok tőrbe csalják hát ezt a vad és fékezhetetlen szörnyeteget, a király kastélya előtt pedig megcsonkítják, levágják ékességét, a szarvát. A vers második részének felütésében : "three white leopards sat under a juniper tree / In the cool of the day, having fed to satiety / On my legs my heart my liver and that which had been/ contained/ In the hollow round of my skull" ( három fehér leopárd ült egy borókafenyő alatt / A nappal hűvösében torkig jóllakottan / lábammal szívemmel májammal s azzal ami betölté / Kiürült koponyám kupoláját). A Hölgy pedig "visszavonult /Fehér ruhában, szemlélődésre, fehér ruhában". "The Lady is withdrawn / In a white gown, to contemplation, in a white gown." A Hölgy az unikornis mítosz szüzére emlékeztet, a feláldozott csontok az egyszarvúra, a három fehér leopárd pedig a vadászokra. Az egyszarvú vadászat allegorikusan az Angyali üdvözletet ábrázolja, ahol a szűz Szűz Mária, az egyszarvú Jézus, a vadászok pedig Gábriel arkangyal és kutyái. A helyszín pedig egy kert, vagy az apokaliptikus képvilág Paradicsoma. Az apokaliptikus képvilágot Northrop Frye a képalkotás mitikus módjának felelteti meg, ahol a képek átvitt értelemben értelmezhetők. Azártatlanság analógiájának képvilágát pedig a képalkotás romantikus módjával azonosítja, mely "kevésbé mereven metaforikus, de eléggé jelentős együttese olyan képeknek, melyek, ha együtt találhatók, azt eredményezik, amit gyakran, kissé gyámoltalanul atmoszférának nevezünk." Ennek az atmoszférának az eleme a vers Kert szimbóluma, mely nem egészen azonos az apokaliptikus képi világ Paradicsom-kertjével, hanem inkább az Énekek énekéből eredő hasonlat:" olyan mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem"- éled itt újjá. A Némaságok Hölgye, aki olyan mint egy rózsa, nemcsak jelen van a borókafenyő alatti kertben, hanem szinte az ő teste, öle ez a kert. Ahogy a hölgy szűziessége, mint erény, úgy az egyszarvú szűziessége és maga az egyszarvú is ehhez a képvilághoz tartozik. Itt a pásztori kert ölén, a szűz ölébe csalogatta az egyszarvút, akit a vadászok így utolérhettek és széttéptek. A mítoszban a harmadik lényeges momentum a hölgy és az egyszarvú után, a vadászat. Az egyszarvút a csalétkül kiültetett hölgy ölébe saját szűzies jellege is vonzza, de vonzza valamiféle elfojtott szexszualitás is. Az egyszarvút elárulja, nárcisztikus képmása, önmaga ártatlan másikja a tulajdonságaival felékesített hölgy. Saját kéjvágya csalja a csapdába, amit a hölgy csábítása és vágya is táplál, de az árulást az ártatlanságuk követi el. A sikeres vadászatot az áldozás aktusa, a csonkítás rituáléja végzi be. A szarv levágásával az egyszarvú kettős lényegéből a vad, a férfias, a zabolázhatatlan tűnik el. A Hamvazószerda második részében a visszavonuló hölgy és a borókafenyő alatt heverő párducok háttere előtt, a freskó előterében, a középkori ábrázolásokon oly közkedvelt csonthalom és belsőség kompozíció hever. A kert zöld hátterében mindhárom szereplő egység fehér színű, a leopárdok, a hölgy és a csontok is. Az egyforma szín egymásra vonatkoztatja őket. A fehér a tisztaságnak, ártatlanságnak hagyományos színe. Bizonyos allegorikus ábrázolásokon, a fryei apokaliptikus képiségben értelmezve az egyszarvú vadászata, ahogy említettem, az Angyali üdvözletet jeleníti meg. A szűz itt Szűz Mária, az egyszarvú Jézus Krisztus. A vadászok pedig, akik Mária ölébe űzik az egyszarvút, Gábriel arkangyal és négy kutyája. A kutyák isteni tulajdonságokat hordoznak, az egyik az Igazságot, a másik a Békét, a harmadik az Irgalmasságot a negyedik pedig az Igazságosságot, mely isteni attribútumoknak szerepük volt a megváltásban. A három leopárd, a fehér szín miatt, összefüggésbe hozható Gábriel arkangyal isteni tulajdonságokat hordozó kutyáival. A párducok, a vadászok ugyanolyan kettős lényegűek, mint a hölgy, vagy mint az egyszarvú. A Physiologus szerint a párduc "szépséges és ékes" és harmadnapon, mikor "felébred álmából" "és nagy szóval felkiált", hangjából "mindenféle kenetek illata árad", tehát valóban az isteni kegy részese. A Hamvazószerda leopárdjai azonban Dante párduc allegóriájaként is olvashatók: Az egyszarvú tulajdonságaival felruházott lírai ént a vágy, saját kéjvágya dönti pusztulásba. A vers narratívája nem lineárisan halad, hanem a mitologikus időszerkezetekhez hasonlóan vissza-visszatér a hamvazószerdai állapothoz. Oda ahol a megváltás eszköze a feláldoztatás, a szétszóratás, de ez még nem elég, az Isteni Szó meghallását, paradox módon a befogadó állapotért való könyörgés, az egyszarvú imája, a szó nélküli szó is akadályozza.


//A szöveg az aciv.gportal.hu -ról származik...//

 
Cset
Kerüljétek a káromkodást és más oldalának leszólását. Erről a portálról azt mondtok, amit akartok, de másokével ezt ITT NE TEGYÉTEK! Az elöbbi ilyen akcióból tanulva korlátoztama chat használatát. Köszönöm: Möraja
 
Linkek
 
Zene, Music
 
Mágnes az idő vasfogához
 

Alicia Vikander - A legbiztosabb magyar forrásod az Oscar-díjas színésznõrõl! Képek, cikkek, hírek, minden egy helyen!    *****    -----Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!----    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG -A LEGINFORMÁLTABB ÉS LEGTARTALMASABB MAGYAR HONLAP AZ ÉNEKESNÕRÕL - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! Azaz... Hol a sapkája??? Ó jaj! Most mi lesz? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Ha te is szereted az Arrow sikersorozat elbûvölõ házaspárját látogass el az ország egyetlen Olicity rajongói oldalára!    *****    Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony - Barbie - My Little Pony    *****    VIDEOJÁTÉK HONLAP! Retro játékoktól, a legújabbakig! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Ho-ho-hó! A Mikulás útra kész! De hova lett a sapkája??? Ó jaj! Elmarad a Mikulás-nap??? Gyorsan gyertek a Mesetárba!    *****    Legfrissebb videojátékok, fõleg Warcraft és FPS játék hírek! Blog, Airsoft, Tech! Kattints ide!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    Hová bújnak a virágmanók, ha elered az õszi esõ? Nem találjátok ki? Nyuszi mama majd elárulja! Gyertek a Mesetárba!    *****    Nálam nincsenek AKCIÓK, minden elemzés BECSÜLET KASSZÁS, az oktatás pedig INGYENES! Keress oldalamon!    *****    Bavaria 42 2018ban is várunk szeretettel mindenkit egy felejthetetlen tengeri vitorlás túrára! Vitorlás tudás nem szükséges!! Bavaria 42    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - HA ELSÕKÉZBÕL SZERETNÉL INFORMÁLÓDNI, AKKOR ITT A HELYED - LEGFRISEBB HÍREK, KÉPEK, CIKKEK!    *****    Karácsonyra szép AJÁNDÉK egy Személyre szóló asztrológiai elemzés! Kinyomtatva és bekötve örök emlék marad!    *****    ***MUNKALEHETÕSÉG!*** Új cég, új lehetõség, ingyenes regisztráció! Ugye tudod, mit jelent elsõk között lenni...?!    *****    A legfrissebb videojátékokról olvashatsz híreket! Elemezzük a Call of Duty sorozat legújabb részét World War II    *****    A RENDKÍVÜLI horoszkóp akciók Karácsonyig tartanak,most rendelj saját illetve szeretteid részére elemzéseket. Kattints